20:45:01 <stepkut> jaspervdj: ping
21:45:16 <jaspervdj> stepkut: sorry, I gotta go -- can you mail me?
21:45:36 <stepkut> jaspervdj: k
21:45:54 <jaspervdj> stepkut: thanks :-)
21:45:54 <stepkut> jaspervdj: seems like this would be useful, mapHtml :: (Functor v, Monad v) => (Html -> Html) -> Form v i e BlazeFormHtml a -> Form v i e BlazeFormHtml a
21:45:57 <stepkut> that's all :)
21:46:00 <stepkut> I'll send you an email
21:46:09 <jaspervdj> ok, night night