00:02:15 <stepkut> donri: probably
00:12:04 <ByronJohnson> Hahahaha :D
05:28:22 <Lemmih> stepkut: pong.